Týdenní plán pro 4. ročník

8. - 12. října 2018

Ve středu 10.října děti pojedou na Dopravní výchovu do Berouna.  

Český jazyk

 • opakování - párové souhlásky, psaní i a y po obojetných souhláskách
 • diktát
 • kniha Mikulášovy patálie
 •  četba z čítanky a vlastní knížky
 • katapult do textu - čtenářská dílna

Matematika

 
 • písemné násobení jednociferným činitelem
 • práce s tablety

Anglický jazyk

 
 • count to twenty - tvoření otázek a odpovědí
 • in the classroom - pokyny, popis třídy
 • práce s časopisem - What´s your job?
 • pronunciation drill

Vlast., přírodověda

 
 • Vl- svět, Evropa, ČR - orientace na mapě a globusu, kraje ČR
 • Přv - rostliny- části rostlin a jejich význam, dělení rostli dle různých aspektů, živočichové - úvod

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 • posvícenské básničky a písničky

Tělesná výchova

 • různé druhy honiček
 • hry na rozvoj vytrvalosti
 • kruhový trénink - cvičení na nářadí, posilovací cvičení
 • hod míčem - trénování přihrávek, vybíjená

25. - 29. června 2018

V úterý 26. 6. jdeme do Řevnic na setkání s myslivci. Učíme se do 9 hodin, ČJ a AJ. Návrat kolem 13.hodiny, oběd bude odhlášen. S sebou sportovní obuv a oblečení, velkou svačinu a pití. Ve středu 27. 6. je poslední plavání v Berouně, sraz v 7 hodin na nádraží, návrat na oběd v 11:40. Ve čtvrtek 28. 6. budou děti odevzdávat vygumované a zalepené učebnice. Prosím rodiče o urychlené doplacení pomůcek a pracovních sešitů na příští školní rok.

Český jazyk

 
 • podmět a přísudek - základní skladební dvojice
 • shoda podmětu s přísudkem - opakování pravidel, výjimky
 • řeč přímá a nepřímá
 • mimočítanková četba

Matematika

 • jednoduché rovnice
 • zápis zlomků, znázorňování zlomků
 • úlohy na "část z celku"
 • výpočet obvodu a obsahu obrazců
 • aritmetický průměr

Anglický jazyk

 • Today - vyprávění o svém dni
 • četba angl.textu
 • fairy tales

Vlast., přírodověda

 • Lucemburkové na českém trůnu, gotika, život ve středověku - opak.
 • Doba husitská
 • Ekosystém pole, louka, park - opak.
 • Ekosystém lidských obydlí

Výtvarná výchova

 •  nebude (plavání)

Pracovní činnosti

 •  zalévání záhonů

Hudební výchova

 • píseň Dva roky prázdnin - nácvik na Zahradní slavnost

Tělesná výchova

 •  10.  lekce plavání

19.února - 23. února 2018

Od pololetí má čtvrtý ročník 2x týdně Přv (PO + PÁ) a 1x týdně dějepisnou vlastivědu (ÚT). Na geometrii- funkční kružítko + kousek jemného smirku (na obrušování tuhy).

Český jazyk

 • mluvnické kategorie podstatných jmen, skloňování podstatných jmen
 • jazykové hry a rébusy
 • vzory podstatných jmen rodu ženského, určování koncovek
 • pohádka Orlí kámen, předčítání z vlastních knížek, orientace v čítance

Matematika

 • písemné +, -, . a : - opakování
 • slovní úlohy
 • práce v PS 
 • prověřovací cvičení do školního seš.
 • G: kružnice, kruh

Anglický jazyk

 •  Where do you live? - používání předložek, rozhovor, popis cesty
 • časování slovesa have got, tvoření otázky
 • poslechová cvičení - pohádka, rozhovory, bezpečnost na internetu

Vlast., přírodověda

 •  Čas, letopočty, kalendář
 • Měření - délka, hmotnost

Výtvarná výchova

 •  "Sen" - výkresy na soutěž (vyhlášenou ZUŠ Řevnice)

Pracovní činnosti

 •  Výroba pomůcek k Čj a M

Hudební výchova

 •  rytmická a dechová cvičení
 • opakování lidových a umělých písní
 • notový zápis, 3/4 takt, délka a výška not

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, vytrvalostní, protahovací a posilovací cvičení, přihrávky s míčem

22. ledna - 26. ledna 2018

Kdo z dětí nepřinesl kopii kartičky zdravotní pojišťovny, ať tak učiní nejpozději do čtvrtka 25.1. V pondělí 29. začínají lekce bruslení, ve středu bude navíc hodina M a AJ. Domácí úkoly z ČJ a Aj zadává paní uč. Šusterová, z M (výjimečně  z Přv+Vl) paní uč. Fialová.

Český jazyk

 •  Kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád, životnost m.r.
 • Vyjmenovaná slova, slova příbuzná- opakování
 • představování vlastních knížek, pohádky K. Šiktance, příběhy s řešením záhady, báseň Dvanáct měsíčků
 • pololetní písemná práce

Matematika

 • pololetní písemná práce -   čísla 0 - 1 000 000 - pamětné počítání, písemné počítání  do 10 000, násobení a dělení 10, 100, dělení se zbytkem, písemné násobení
 • zaokrouhlování čísel do 1 000 000, pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

Anglický jazyk

 • používání spojky or, tvoření otázek, používání předložek
 • časování slovesa can, tvoření záporu, používání ve větách
 • poslechová cvičení
 • opakovací test

Vlastivěda

 • průmysl a doprava v ČR
 • přírodověda - projekt Lidské tělo

Výtvarná výchova

 •  dokončení ''vizitky'' - přinést fota a obrázky

Pracovní činnosti

 •   výkres na soutěž Hasiči

Hudební výchova

 • stupnice C dur, akord, délky not a jejich zápis, písně Kolonohy, Krásný je vzduch, poslech - Coco song
 • opakovací test - základy notového zápisu, poslech, zpěv

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, opičí dráha, protahovací cvičení, vybíjená

30. října - 3. listopadu 2017

Český jazyk

 •  stavba slova, předpony a přípony, předložky, tvoření vět, opakování souvětí
 • Ronja - charakteristika postav, čtení o sv.Martinovi, příběhy s hádankou

Matematika

 •  Pís. násobení a dělení , slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  My birthday - používání osobních a přivlastňovacích zájmen
 • Find the ball - opakování předložek a jejich používání
 • čtení a poslech - časopis

Vlastivěda

 • shrnutí a opakování učiva o mapách

Výtvarná výchova

 •  Dokončování jabloně- malba na karton

Pracovní činnosti

 •  Dokončování jabloně- vystříhávání jablek a jejich omotávání vlnou

Hudební výchova

 •  česká státní hymna a její vznik, rytmická a dechová cvičení, písně o sv.Martinovi, píseň Listopad

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, skupinové zážitkové hry, skok přes švihadlo, základy floorballu

6. listopadu - 10. listopadu 2017

Český jazyk

 •  Psaní předpon a předložek, opakování vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzných
 • Čtení o sv. Martinovi, představování svých knížek, poznávání žánrů, domýšlení příběhu

Matematika

 •  Pís. násobení a dělení , slovní úlohy, počítání s interaktivní tabulí

Anglický jazyk

 •  Používání předložek ve větách, představování svých zálib
 • Poslechová cvičení

Vlastivěda

 • Povrch a řeky ČR

Výtvarná výchova

 •  Rukodělná dílna v Karlštejně - taška s vánočními motivy

Pracovní činnosti

 •   Rukodělná dílna v Karlštejně - taška s vánočními motivy

Hudební výchova

 •  Písně o sv.Martinovi na lampionový průvod, česká státní hymna, stupnice          C - dur, orientace na klávesnici

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, posilovací a protahovací cvičení, opičí dráha, základy floorballu

30. října - 3. listopadu 2017

Český jazyk

 •  stavba slova, předpony a přípony, předložky, tvoření vět, opakování souvětí
 • Ronja - charakteristika postav, čtení o sv.Martinovi, příběhy s hádankou

Matematika

 •  Pís. násobení a dělení , slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  My birthday - používání osobních a přivlastňovacích zájmen
 • Find the ball - opakování předložek a jejich používání
 • čtení a poslech - časopis

Vlastivěda

 • shrnutí a opakování učiva o mapách

Výtvarná výchova

 •  Dokončování jabloně- malba na karton

Pracovní činnosti

 •  Dokončování jabloně- vystříhávání jablek a jejich omotávání vlnou

Hudební výchova

 •  česká státní hymna a její vznik, rytmická a dechová cvičení, písně o sv.Martinovi, píseň Listopad

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, skupinové zážitkové hry, skok přes švihadlo, základy floorballu

16. října - 20. října 2017

Český jazyk

 •  skladba slova, kořen slova, předpony, přípony, slova příbuzná
 • čtení o podzimu, Ronja, básničky o městech

Matematika

 •  Písemné násobení jednocifer. činitelem
 • písemné dělení jednocifer. dělitelem
 • rýsování kolmic, procházejících daným bodem

Anglický jazyk

 •  tvoření otázek a odpovědí, časování slovesa have got, tvoření záporu, poslech, rozhovor

Vlastivěda

 •  Mapy a jejich rozdělení
 • obsah mapy
 • orientace v krajině a podle mapy

Výtvarná výchova

 •  Zátiší s ovocem- přinést si ovoce a misku

Pracovní činnosti

 •  Podzimní jabloň - přinést si zbytky oranžových, žlutých, červených a hnědých vln a zbytek kartonu

Hudební výchova

 •  koncert Karneval zvířat, podzimní písně, zvuk a tón

Tělesná výchova

 •  hry na rozvoj vytrvalosti, běžecká abeceda, přehazovaná

9. října - 13. října 2017

Český jazyk

 •  Opakování slovních druhů, nauka o slově - slova podobného významu a slova protikladná
 • Čtení o původu posvícení, básně a říkadla, mimočítanková četba

Matematika

 •  Písemné násobení (opakování), písemné dělení - úvod
 • rýsování kolmic

Anglický jazyk

 •  Sloveso have got a jeho časování, poslech, práce s časopisem, tvoření odpovědí

Vlastivěda

 •  Opakování 1. celku, test, kontrola sešitů

Výtvarná výchova

 •  dokončení výkresu z minula

Pracovní činnosti

 •  dýně, bubák
 • stříhání, lepení, kreslení

Hudební výchova

 •  Písně o podzimu a o posvícení, doprovod na rytmické nástroje

Tělesná výchova

 •  Pohybové hry na rozvoj vytrvalosti, hry s míčem, rozcvička vedená žáky, běžecké hry

2. října - 6. října 2017

Český jazyk

 •  Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov, vlastních jmen, slovních druhů

Matematika

 •  Společná oprava opakovací písemné práce ze 3. ročníku
 • Pamětné a písemné + a - do 1000 - slovní úlohy
 • Přímky kolmé

Anglický jazyk

 •  Abeceda, hláskování, poslech a jeho porozumění

Vlastivěda

 •  Obyvatelstvo ČR

Výtvarná výchova

 • Práce s podzimními přírodninami - dokončení kresby šípkové větvičky

Pracovní činnosti

 • Práce s podzimními přírodninami- navlékání šípků, zvířátka z kaštanů, modelínoví šneci na listech, obtiskování listů, frotáž

Hudební výchova

 •  Písně o podzimu, notová osnova, zápis not

Tělesná výchova

 •  Pohybové hry na rozvoj vytrvalosti, hry s míčem

25. září - 29. září 2017

Český jazyk

 •  Slabiky dě, tě, ně..., abeceda, diktát
 • Sloh - vyprávění

Matematika

 • Násobení a dělení velkých čísel, slovní úlohy, příklady se závorkami
 • Rovnoběžky

Anglický jazyk

 •  Pozdravy v různou denní dobu. Songs and Rhymes.

Vlastivěda

 • Kraje v ČR, největší města v ČR, obecní samospráva

Výtvarná výchova

 • 29. 9. - ředitelské volno

Pracovní činnosti

 • 29. 9. - ředitelské volno

Hudební výchova

 •  Písně: "Vlaštovičko, leť" a "Svatý Václave"
 • Zápis písně, četba z not

Tělesná výchova

 •  

...........................................................................................

18. září - 22. září 2017

Český jazyk

 •  Věta, slovo, slabika, hláska. Krátké a dlouhé samohlásky.
 • Sloh- vyprávění
 • České báje a pověsti- Krok a jeho dcery
 • A. Lindgrenová- Ronja, dcera loupežníka, doplňování vět

Matematika

 • Jednotky délky, písemné + a - do 1000, dělení se zbytkem
 • Různoběžky

Anglický jazyk

 •  Přejatá slova z AJ v ČJ, opakování abecedy, hláskování. May day.

Vlastivěda

 •  Státní symboly ČR, poloha ČR v Evropě, historické země  ČR

Výtvarná výchova

 • Kreslíme podzimní přírodniny- šípkovou větvičku- nejprve tuš, potom kolorování suchými křídami

Pracovní činnosti

 • Práce s podzimními přírodninami- s  listy, šípky, kaštany, jeřabinami, žaludy atd.

Hudební výchova

 •  Zápis melodie v notové osnově, píseň lidová a umělá, chorál Sv. Václave

Tělesná výchova

 •  20. 9. Výlet na Kazín

 20. 9. - Výlet Kazín

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. září - 15. září 2017

Český jazyk

 •  Opakování učiva z minulého ročníku- pravopis, věta, slovo, slabika, jazykové hry
 • Představování svých knížek, tvoření básní, četba z čítanky

Matematika

 • + a - do 1000, . a : 10 a 100, malá násobilka, slovní úlohy
 • Vzájemná poloha přímek v rovině

Anglický jazyk

 •  At school...
 • Představování se, odpovědi na otázky, trénink výslovnosti

Vlastivěda

 •  Česká republika - demokratický stát
 • Státní svátky

Výtvarná výchova

 • Jihočeské baroko- co to je, ukázky, předkreslování tužkou, kresba tuší

Pracovní činnosti

 • domy JČ baroka- stříhání, lepení, práce s barevnými papíry

Hudební výchova

 •  Opakování písní z minulého ročníku

Tělesná výchova

 •  Rozcvička- protahovací a posilovací cviky, skupinové hry na rozvoj kondice,běžecká abeceda

 14. 9. - Divadelní festival v Králově Dvoře

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  září - 8. září 2017

Český jazyk

 •  Nadepisování sešitů, opakování z minulých ročníků
 • Seznamování s třídní knihovnou, prázdninová četba

Matematika

 • Opakování ze 3. ročníku- řády čísel, rozvinutý zápis, slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  Seznamování s učivem a učebnicemi, nadepisování sešitů, práce s angl. časopisem

Vlastivěda

 •  Opakování ze 3. roč.
 • Poloha ČR, mapa Evropy a ČR

Výtvarná výchova

 • Slunečnice- malba temperami a vodovými barvami, kontury tuší
 • Bezpečnost při Vv

Pracovní činnosti

 • Práce v PS z vlastivědy - vybarvování, lepení, stříhání
 • Bezpečnost při Pč

Hudební výchova

 •  Opakování písní z minulých ročníků, ukázka zpěvníků

Tělesná výchova

 •  Seznámení s pravidly a bezpečností při Tv

 4. 9. - seznámení žáků se školním řádem, poučení o bezpečnosti

6. 9. - výlet do Prahy- Festival vědy a techniky