Týdenní plán pro 4. ročník

20. listopadu - 24. listopadu 2017

Český jazyk

 •  Psaní předpon a předložek, opakování vyjmenovaných slov, jazykové hry
 •  Představování svých knížek, poznávání žánrů, domýšlení příběhů, Ronja, knížky Astrid Lindgrenové, četba o lidových zvycích, doplňování pranostik

Matematika

 •  Pís. násobení a dělení , slovní úlohy, čísla do 10 000, porovnávání čísel, pamětné počítání - násobení a dělení 10, 100

Anglický jazyk

 • Tvoření množného čísla podstatných jmen, časování slovesa to be, tvoření záporu
 • poslechová cvičení, rozhovor

Vlastivěda

 • Povrch a řeky ČR - orientace na mapě

Výtvarná výchova

 •  Rukodělná dílna na Karlštejně

Pracovní činnosti

 •   Rukodělná dílna na Karlštejně

Hudební výchova

 •  Adventní a vánoční písně, nácvik hlavového tónu, dechová cvičení

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, posilovací a protahovací cvičení, skoky přes švihadlo, přihrávky s míčem, vybíjená

30. října - 3. listopadu 2017

Český jazyk

 •  stavba slova, předpony a přípony, předložky, tvoření vět, opakování souvětí
 • Ronja - charakteristika postav, čtení o sv.Martinovi, příběhy s hádankou

Matematika

 •  Pís. násobení a dělení , slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  My birthday - používání osobních a přivlastňovacích zájmen
 • Find the ball - opakování předložek a jejich používání
 • čtení a poslech - časopis

Vlastivěda

 • shrnutí a opakování učiva o mapách

Výtvarná výchova

 •  Dokončování jabloně- malba na karton

Pracovní činnosti

 •  Dokončování jabloně- vystříhávání jablek a jejich omotávání vlnou

Hudební výchova

 •  česká státní hymna a její vznik, rytmická a dechová cvičení, písně o sv.Martinovi, píseň Listopad

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, skupinové zážitkové hry, skok přes švihadlo, základy floorballu

6. listopadu - 10. listopadu 2017

Český jazyk

 •  Psaní předpon a předložek, opakování vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzných
 • Čtení o sv. Martinovi, představování svých knížek, poznávání žánrů, domýšlení příběhu

Matematika

 •  Pís. násobení a dělení , slovní úlohy, počítání s interaktivní tabulí

Anglický jazyk

 •  Používání předložek ve větách, představování svých zálib
 • Poslechová cvičení

Vlastivěda

 • Povrch a řeky ČR

Výtvarná výchova

 •  Rukodělná dílna v Karlštejně - taška s vánočními motivy

Pracovní činnosti

 •   Rukodělná dílna v Karlštejně - taška s vánočními motivy

Hudební výchova

 •  Písně o sv.Martinovi na lampionový průvod, česká státní hymna, stupnice          C - dur, orientace na klávesnici

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, posilovací a protahovací cvičení, opičí dráha, základy floorballu

30. října - 3. listopadu 2017

Český jazyk

 •  stavba slova, předpony a přípony, předložky, tvoření vět, opakování souvětí
 • Ronja - charakteristika postav, čtení o sv.Martinovi, příběhy s hádankou

Matematika

 •  Pís. násobení a dělení , slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  My birthday - používání osobních a přivlastňovacích zájmen
 • Find the ball - opakování předložek a jejich používání
 • čtení a poslech - časopis

Vlastivěda

 • shrnutí a opakování učiva o mapách

Výtvarná výchova

 •  Dokončování jabloně- malba na karton

Pracovní činnosti

 •  Dokončování jabloně- vystříhávání jablek a jejich omotávání vlnou

Hudební výchova

 •  česká státní hymna a její vznik, rytmická a dechová cvičení, písně o sv.Martinovi, píseň Listopad

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, skupinové zážitkové hry, skok přes švihadlo, základy floorballu

16. října - 20. října 2017

Český jazyk

 •  skladba slova, kořen slova, předpony, přípony, slova příbuzná
 • čtení o podzimu, Ronja, básničky o městech

Matematika

 •  Písemné násobení jednocifer. činitelem
 • písemné dělení jednocifer. dělitelem
 • rýsování kolmic, procházejících daným bodem

Anglický jazyk

 •  tvoření otázek a odpovědí, časování slovesa have got, tvoření záporu, poslech, rozhovor

Vlastivěda

 •  Mapy a jejich rozdělení
 • obsah mapy
 • orientace v krajině a podle mapy

Výtvarná výchova

 •  Zátiší s ovocem- přinést si ovoce a misku

Pracovní činnosti

 •  Podzimní jabloň - přinést si zbytky oranžových, žlutých, červených a hnědých vln a zbytek kartonu

Hudební výchova

 •  koncert Karneval zvířat, podzimní písně, zvuk a tón

Tělesná výchova

 •  hry na rozvoj vytrvalosti, běžecká abeceda, přehazovaná

9. října - 13. října 2017

Český jazyk

 •  Opakování slovních druhů, nauka o slově - slova podobného významu a slova protikladná
 • Čtení o původu posvícení, básně a říkadla, mimočítanková četba

Matematika

 •  Písemné násobení (opakování), písemné dělení - úvod
 • rýsování kolmic

Anglický jazyk

 •  Sloveso have got a jeho časování, poslech, práce s časopisem, tvoření odpovědí

Vlastivěda

 •  Opakování 1. celku, test, kontrola sešitů

Výtvarná výchova

 •  dokončení výkresu z minula

Pracovní činnosti

 •  dýně, bubák
 • stříhání, lepení, kreslení

Hudební výchova

 •  Písně o podzimu a o posvícení, doprovod na rytmické nástroje

Tělesná výchova

 •  Pohybové hry na rozvoj vytrvalosti, hry s míčem, rozcvička vedená žáky, běžecké hry

2. října - 6. října 2017

Český jazyk

 •  Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov, vlastních jmen, slovních druhů

Matematika

 •  Společná oprava opakovací písemné práce ze 3. ročníku
 • Pamětné a písemné + a - do 1000 - slovní úlohy
 • Přímky kolmé

Anglický jazyk

 •  Abeceda, hláskování, poslech a jeho porozumění

Vlastivěda

 •  Obyvatelstvo ČR

Výtvarná výchova

 • Práce s podzimními přírodninami - dokončení kresby šípkové větvičky

Pracovní činnosti

 • Práce s podzimními přírodninami- navlékání šípků, zvířátka z kaštanů, modelínoví šneci na listech, obtiskování listů, frotáž

Hudební výchova

 •  Písně o podzimu, notová osnova, zápis not

Tělesná výchova

 •  Pohybové hry na rozvoj vytrvalosti, hry s míčem

25. září - 29. září 2017

Český jazyk

 •  Slabiky dě, tě, ně..., abeceda, diktát
 • Sloh - vyprávění

Matematika

 • Násobení a dělení velkých čísel, slovní úlohy, příklady se závorkami
 • Rovnoběžky

Anglický jazyk

 •  Pozdravy v různou denní dobu. Songs and Rhymes.

Vlastivěda

 • Kraje v ČR, největší města v ČR, obecní samospráva

Výtvarná výchova

 • 29. 9. - ředitelské volno

Pracovní činnosti

 • 29. 9. - ředitelské volno

Hudební výchova

 •  Písně: "Vlaštovičko, leť" a "Svatý Václave"
 • Zápis písně, četba z not

Tělesná výchova

 •  

...........................................................................................

18. září - 22. září 2017

Český jazyk

 •  Věta, slovo, slabika, hláska. Krátké a dlouhé samohlásky.
 • Sloh- vyprávění
 • České báje a pověsti- Krok a jeho dcery
 • A. Lindgrenová- Ronja, dcera loupežníka, doplňování vět

Matematika

 • Jednotky délky, písemné + a - do 1000, dělení se zbytkem
 • Různoběžky

Anglický jazyk

 •  Přejatá slova z AJ v ČJ, opakování abecedy, hláskování. May day.

Vlastivěda

 •  Státní symboly ČR, poloha ČR v Evropě, historické země  ČR

Výtvarná výchova

 • Kreslíme podzimní přírodniny- šípkovou větvičku- nejprve tuš, potom kolorování suchými křídami

Pracovní činnosti

 • Práce s podzimními přírodninami- s  listy, šípky, kaštany, jeřabinami, žaludy atd.

Hudební výchova

 •  Zápis melodie v notové osnově, píseň lidová a umělá, chorál Sv. Václave

Tělesná výchova

 •  20. 9. Výlet na Kazín

 20. 9. - Výlet Kazín

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. září - 15. září 2017

Český jazyk

 •  Opakování učiva z minulého ročníku- pravopis, věta, slovo, slabika, jazykové hry
 • Představování svých knížek, tvoření básní, četba z čítanky

Matematika

 • + a - do 1000, . a : 10 a 100, malá násobilka, slovní úlohy
 • Vzájemná poloha přímek v rovině

Anglický jazyk

 •  At school...
 • Představování se, odpovědi na otázky, trénink výslovnosti

Vlastivěda

 •  Česká republika - demokratický stát
 • Státní svátky

Výtvarná výchova

 • Jihočeské baroko- co to je, ukázky, předkreslování tužkou, kresba tuší

Pracovní činnosti

 • domy JČ baroka- stříhání, lepení, práce s barevnými papíry

Hudební výchova

 •  Opakování písní z minulého ročníku

Tělesná výchova

 •  Rozcvička- protahovací a posilovací cviky, skupinové hry na rozvoj kondice,běžecká abeceda

 14. 9. - Divadelní festival v Králově Dvoře

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  září - 8. září 2017

Český jazyk

 •  Nadepisování sešitů, opakování z minulých ročníků
 • Seznamování s třídní knihovnou, prázdninová četba

Matematika

 • Opakování ze 3. ročníku- řády čísel, rozvinutý zápis, slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  Seznamování s učivem a učebnicemi, nadepisování sešitů, práce s angl. časopisem

Vlastivěda

 •  Opakování ze 3. roč.
 • Poloha ČR, mapa Evropy a ČR

Výtvarná výchova

 • Slunečnice- malba temperami a vodovými barvami, kontury tuší
 • Bezpečnost při Vv

Pracovní činnosti

 • Práce v PS z vlastivědy - vybarvování, lepení, stříhání
 • Bezpečnost při Pč

Hudební výchova

 •  Opakování písní z minulých ročníků, ukázka zpěvníků

Tělesná výchova

 •  Seznámení s pravidly a bezpečností při Tv

 4. 9. - seznámení žáků se školním řádem, poučení o bezpečnosti

6. 9. - výlet do Prahy- Festival vědy a techniky