Týdenní plán pro 3. ročník

12. února - 16. února 2018

Na geometrii- funkční kružítko + kousek jemného smirku (na obrušování tuhy)

Český jazyk

 •  vyjmenovaná slova po P, slova příbuzná - procvičování,    vyjmenovaná slova po s, vymýšlení příběhů - sloh
 • jazykové hry a rébusy
 • podstatná jména a jejich rody
 • Orlí kámen 
 • předčítání ze svých knížek

Matematika

 • opakování +, -, ., :
 • slovní úlohy
 • prověřovací práce do školních sešitů
 • práce v PS
 • G- kružnice, kruh

Anglický jazyk

 • Množné číslo podstatných jmen
 • My body 
 • My dress - This is..., These are...
 • poslechová cvičení - pohádka, používání předložek

Prvouka

 •  

Výtvarná výchova

 •  "Sen" - výkresy na soutěž (vyhláš. ZUŠ Řevnice)

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  rytmická a dechová cvičení, opakování lid.a umělých písní, Grónská písnička
 • masopustní písně a říkadla - opakování
 • poslech a reakce na něj
 • notový zápis melodie, 2/4 takt

Tělesná výchova

 •  bruslařský výcvik

22. ledna -26. ledna 2018

Kdo nepřinesl kopii kartičky zdravotní pojišťovny, ať tak učiní nejpozději do čtvrtka 25. 1. V pondělí 29.1. začínají lekce bruslení, ve středu je v rozvrhu navíc hodina M a další hodina AJ. Domácí úkoly z ČJ a Aj zadává paní uč. Šusterová, z M (výjimečně z Prv) paní uč. Fialová.

Český jazyk

 •  vyjmenovaná slova po m, slova příbuzná, tvoření vět a popisů
 • vyjmenovaná slova po p - úvod
 • hledání v Pravidlech pravopisu
 • podstatná jména, slovesa, přídavná jména, seznámení s ostatními slovními druhy
 •  četba v knížkách ve školní knihovně, příběhy s hádankou, pohádky K. Šiktance, báseň Dvanáct měsíčků
 • pololetní písemná práce

Matematika

 • čísla do 1000 - sčítání a odčítání, slovní úlohy
 • G - čtverec, obdélník
 • pololetní písemná práce - pamětné sčítání a odčítání do 1 000, porovnávání čísel, rozvinutý zápis čísel, vzestupné a sestupné řady čísel, pamětné násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy

Anglický jazyk

 • popis oblečení, reakce na otázku: What are you wearing? Who is this
 • časování slovesa "to be", tvoření záporu
 • poslechová cvičení

Prvouka

 •  projekt Lidské tělo

Výtvarná výchova

 •  výkres na soutěž Hasiči

Pracovní činnosti

 •  dokončení "vizitky" - přinést fota a obrázky!

Hudební výchova

 •  opakování lidových a umělých písní, písně Krásný je vzduch, Kolonohy,              stupnice C - dur, akord
 • opakovací test - zápis not, poslech, zpěv

Tělesná výchova

 •  běžecké hry,  protahovací a posilovací cvičení, opičí dráha, přihrávky s míčem, hra    Na krále

6. listopadu - 10. listopadu 2017

Český jazyk

 •  význam slova - slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, mnohoznačná, souznačná
 • domýšlení příběhu
 • čtení o Martinovi, báseň Listopad, Ronja

Matematika

 • opakování násobení a dělení
 • písemné i pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel - slov. úlohy

Anglický jazyk

 •  popis věcí ve třídě, otázky na počet
 • poslech, songs and rhymes

Prvouka

 •  Lidé kolem nás
 • Povrch a řeky ČR

Výtvarná výchova

 •  Rukodělná dílna v Karlštejně - taška s vánočními motivy

Pracovní činnosti

 •  Rukodělná dílna v Karlštejně - taška s vánočními motivy

Hudební výchova

 •  Písničky o sv. Martinovi na lampionový průvod, česká státní hymna, stupnice           C dur, orientace na klávesnici

Tělesná výchova

 •  Běžecké hry, protahovací a posilovací cvičení, opičí dráha, základy floorballu

30. října - 3.listopadu 2017

Český jazyk

 •  věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy, větné vzorce,tvoření souvětí, předložky a jejich používání
 • podzimní příběhy, Ronja, příběhy s hádankou 

Matematika

 • opakování násobení a dělení
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

Anglický jazyk

 •  My classroom - tvoření záporu, popis věcí
 • How old are you? - opakování číslovek do dvaceti a jejich používání
 • Halloween - songs and rhymes
 • četba v anglickém časopise, poslech

Prvouka

 •  Lidé kolem nás- rodina, odlišnost a tolerance
 • mapy a orientace - opakování

Výtvarná výchova

 •  Dokončování jabloně s jablky omotanými vlnou- vybarvování jabloně

Pracovní činnosti

 •  Dokončování jabloně s jablky omotanými vlnou- stříhání, omotávání

Hudební výchova

 •  Česká hymna a její vznik, písně o sv.Martinovi, rytmická a dechová cvičení, píseň Listopad

Tělesná výchova

 •  běžecké hry, skupinové zážitkové hry, skok přes švihadlo, základy floorballu

16. října - 20. října 2017

Český jazyk

 •  Párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky
 • čtení o podzimu, Ronja, mimočítanková četba, básničky o městech

Matematika

 • Násobení a dělení 8 a 9
 • Polopřímky
 • Čáry přímé, křivé, lomené

Anglický jazyk

 •  Numbers, colours, poslech, rozhovory

Prvouka

 •  Lidé kolem nás- rodina, odlišnost a tolerance

Výtvarná výchova

 •  Ovoce na míse - děti si přinesou různé ovoce

Pracovní činnosti

 •  Podzimní jabloň - odstřižky vln různých odstínů žluté, červené a oranžové + karton (vlnitá lepenka cca 30x30 cm)

Hudební výchova

 •  koncert Karneval zvířat, písně o podzimu, zvuk a tón

Tělesná výchova

 •  hry na rozvoj vytrvalosti, běžecká abeceda, přehazovaná

9. října - 13. října 2017

Český jazyk

 •  párové souhlásky uvnitř a na konci slova, opakování abecedy, Pravidla českého pravopisu - orientace
 • čtení o posvícení, podzimní příběhy a básničky, říkadla

Matematika

 • Násobení a dělení 6, 7 (opakování), 8 (úvod)
 • polopřímka

Anglický jazyk

 •  numbers, colours - ptaní se na číslo a barvu věci, rozhovory, poslech

Prvouka

 •  Opakování celého 1. celku, test, kontrola sešitů

Výtvarná výchova

 •  dokončení nehotových výkresů 

Pracovní činnosti

 •  dýně, bubák
 • stříhání, lepení, kreslení

Hudební výchova

 •  Písně o podzimu a o posvícení, orientace v notové osnově

Tělesná výchova

 •  Pohybové hry na rozvoj vytrvalosti, míčové hry, rozcvička vedená žáky

2. října - 6. října 2017

Český jazyk

 •  Psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky uvnitř a na konci slova
 • čtení o podzimu, Ronja, dcera loupežníka

Matematika

 • Násobení a dělení 6 a 7
 • Úsečka, polopřímka

Anglický jazyk

 •  Pozdravy v různou denní dobu - rozhovory, opakování slovíček z okruhu My school, otázky a odpovědi, poslech

Prvouka

 •  Orientace v krajině, mapy

Výtvarná výchova

 • Práce s podzimními přírodninami - dokončení kresby šípkové větvičky

Pracovní činnosti

 • Práce s podzimními přírodninami- navlékání šípků, zvířátka z kaštanů, modelínoví šneci na listech

Hudební výchova

 •  Písně o podzimu, orientace v notové osnově

Tělesná výchova

 •  Pohybové hry na rozvoj vytrvalosti, míčové hry

25. září - 29. září 2017

Český jazyk

 •  Vlastní jména, spodoba znělosti, abeceda, diktát

Matematika

 • Násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 10, příklady se závorkami, opak. práce z 2. roč.
 • Úsečka

Anglický jazyk

 •  Abeceda, hláskování, hádání slov. Songs and rhymes.

Prvouka

 •  Kraje ČR, krajina v okolí domova

Výtvarná výchova

 • 29. 9. - ředitelské volno

Pracovní činnosti

 • 29. 9. - ředitelské volno

Hudební výchova

 •  Písně: "Vlaštovičko, leť" a "Svatý Václave"

Tělesná výchova

 •  

.......................................................................................................

18. září - 22. září 2017

Český jazyk

 •  Věta, slovo, slabika, hláska. Psaní vlastních jmen.
 • Sloh- vyprávění

Matematika

 • Slovní úlohy: o x více, o x méně, řady čísel, porovnávání
 • Bod, přímka

Anglický jazyk

 •  Opakování pokynů, seznamování- rozhovor. May day.

Prvouka

 •  Státní symboly ČR, poloha ČR v Evropě, historické země v ČR

Výtvarná výchova

 • Kreslíme podzimní přírodniny- šípkovou větvičku- nejprve tuš, potom kolorování suchými křídami

Pracovní činnosti

 • Práce s podzimními přírodninami- s  listy, šípky, kaštany, jeřabinami, žaludy atd.

Hudební výchova

 •  Zápis melodie v notové osnově, píseň lidová a umělá, chorál Sv. Václave

Tělesná výchova

 •  20. 9. Výlet na Kazín

 20. 9. - Výlet Kazín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. září - 15. září 2017

Český jazyk

 •  Opakování učiva z minulého ročníku- pravopis, věta, slovo, slabika, jazykové hry

Matematika

 • + a - do 100, hra "Jsem číslo", znázor. na číselné ose
 • Bod, přímka, práce s výuk. programem na interakt. tabuli

Anglický jazyk

 •  At school...
 • Představování se, pozdravy a rozloučení, pokyny a reakce 

Prvouka

 •  Plánek okolí školy
 • Dopravní výchova- chodec, cyklista

Výtvarná výchova

 • Jihočeské baroko- co to je, ukázky, předkreslování tužkou, kresba tuší

Pracovní činnosti

 • domy JČ baroka- stříhání, lepení, práce s barevnými papíry

Hudební výchova

 •  Opakování písní z minulého ročníku

Tělesná výchova

 •  Rozcvička- protahovací a posilovací cviky, skupinové hry na rozvoj kondice,běžecká abeceda

 14. 9. - Divadelní festival v Králově Dvoře

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  září - 8. září 2017

Český jazyk

 •  Nadepisování sešitů, opakování z minulých ročníků

Matematika

 • Opakování ze 2. ročníku- řády čísel, rozvinutý zápis, slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  Seznamování s učivem a učebnicemi, nadepisování sešitů, práce s angl. časopisem

Prvouka

 •  Opakování ze 2. roč.
 • Místo, kde žijeme- obec, vesnice x město

Výtvarná výchova

 • Slunečnice- malba temperami a vodovými barvami, kontury tuší
 • Bezpečnost při Vv

Pracovní činnosti

 • Práce v PS z prvouky - vybarvování, lepení, stříhání
 • Bezpečnost při Pč

Hudební výchova

 •  Opakování písní z minulých ročníků, ukázka zpěvníků

Tělesná výchova

 •  Seznámení s pravidly a bezpečností při Tv

 4. 9. - seznámení žáků se školním řádem, poučení o bezpečnosti

6. 9. - výlet do Prahy- Festival vědy a techniky