Týdenní plán pro 2. ročník

6. 11. - 10. 11. 2017

Český jazyk

 • Slova protikladná
 • Sloh - pravidla slušného chování
 • LV Bajky

Matematika

 • Počítání v oboru přes 10
 • G. Přímka a úsečka
 • Tvoření sl. úloh 

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  Příbuzenské vztahy

Výtvarná výchova

 •  Sv. Martin malba

Pracovní činnosti

 •  Odpadlo z důvodu d.představení

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 • Rozcvička