Týdenní plán pro 2. ročník

26. - 30. listopadu 2018 

Český jazyk

 • Dlouhé a krátké samohlásky
 • Psaní ú, ů
 • Druhy vět
 • Pořadí slov ve větě
 • Diktát
 • Úryvky v čítance
 • Přepis a opis textu
 • Podzimní pranostiky

Matematika

 • Řada čísel do 100
 • Porovnávání čísel na číselné ose
 • Příklady s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy - psaní odpovědí

Anglický jazyk

 • Colours, numbers
 • What is on my desk?
 • song Where is Thumbkin?
 • opakování

Prvouka

 • Plánek obce, orientace podle něj

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 • Adventní a zimní písně

Tělesná výchova

 •  

22. - 26. 10. 2018 

Český jazyk

 •  

Matematika

 •  

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 • základní postoje a povely
 • vybíjená a další míčové hry
 • rozcvička na lavičkách
 • cvičení na stanovištích

15. - 19.října 2018

Český jazyk

 • Psaní slov a vět
 • Druhy vět, psaní znamének
 • Pořadí vět ve vyprávění
 • Čtení - kniha Kde se vzala duha?, úryvky z čítanky
 • Přepis a opis textu
 • Dopis pro budoucí Třebaňáky

Matematika

 • slovní úlohy na o x menší, o x větší
 • + a - do 20 s přechodem přes 10
 • číselné řady sestupné a vzestupné
 • početní řetězce
 • doplňování chybějících znamének do příkladů
 • rozklad čísel
 • čáry rovné, křivé, lomené, vzory, rýsování úseček
 • čtverec a obdélník - úvod

Anglický jazyk

 • Animals at school - představování věcí kolem sebe
 • songs Time to play, Trick or Treat
 • reakce na otázky

Prvouka

 • Mé první poznatky a počasí
 • do 10.10. přinést vypracovanou stránku 14 v pracovním sešitě, individuálně, dle možností každého, zpracovat to nejzajímavější, co jsem zažil a zjistil během měsíce září (popsat zajímavou činnost, objev, divadelní představení, výstavu, akci, atd.)

Výtvarná výchova

 • "Marionety" - kresba mastnými pastely nebo voskovkami

Pracovní činnosti

 • "Podzimní počasí"- předkreslení voskovými pastely nebo GIOCONDAmi, potom rozpíjení barev

Hudební výchova

 • Písně ke 100.výročí republiky - Ach synku, Kde domov můj
 • lidové písně - opakování
 • tón a jeho výška - melodie vzestupná a klesající

Tělesná výchova

 •    Povely: připravit - pozor - start
 • vysoký a nízký start
 • běžecká abeceda
 • rozcvička: protahovací cviky
 • běh na 50 m
 • hry - "Do vody, z vody", "Na nemocnici" 

10. - 14. 9. 2018

 

Český jazyk

 • opakování učiva 1.ročníku
 • slabika, slovo, věta
 • jazykové hry
 • První čtení
 • psaní písmen velké a malé abecedy
 • básnička o škole

Matematika

 • opakování učiva 1. ročníku
 • + a - do 20 bez přechodu 10
 • slovní úlohy
 • práce s tablety
 • dokreslování počtu prvků

Anglický jazyk

 
 • opakování básniček a písniček
 • pozdravy při setkání a loučení
 • představování se
 • seznamování se s postavami v knížce
 • pexeso - colours

Prvouka

 • Ve třídě - péče o pokojové rostliny
 • Základy slušného chování - chování ve škole

Výtvarná výchova

 • kreslíme přírodniny

Pracovní činnosti

 • holubička z papíru

Hudební výchova

 • opakování písní
 • hlasová a rytmická cvičení
 • kánon
 • letní říkadla

Tělesná výchova

 •      hry na hřišti

25. 6. - 29. 6. 2018

Výuka končí po 4. vyučovací hodině

 • s výjimkou 26. 6. – řevničtí myslivci (návrat kolem 13. hodiny) a 29. 6. – vydávání vysvědčení (konec v 8.45)
 • dne 29. 6. nebude ŠD, obědy pro školáky jsou odhlášeny
 • zkrácení výuky  budou mít děti zapsáno a podepsáno od rodičů v žákovských knížkách
 • k myslivcům sportovní oblečení + obuv, do batůžku svačinu, pití, pláštěnku, kapesné, jízdenku do Řevnic a zpět
 • ve čtvrtek odevzdáváme čisté a vyspravené učebnice (M, čít., Čj, Aj 1+2, Prv)

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15 - 20 min)!
 • slovní druhy
 • opakování - y/i, je/ě, ú/ů
 • mimoč. četba - kniha dle vlastního výběru
 • písanka: odborný text -  přirovnání, rébusy, sporty, co patří k létu...

Matematika

 • opakování násobení a dělení 1, 2, 3, 4, 5, 10
 • matematické výukové programy
 • jednoduché geometrické úlohy
 • obrázky jedním tahem
 • opakování +, -do 100
 • úlohy na o x více, méně, x krát více a méně

Anglický jazyk

 •  hodina se nekoná - Dopoledne s myslivci

Prvouka

 • poznávání rostlin a živočichů
 • vycházka - letní příroda

Výtvarná výchova

 • nebude (plavecký kurz)

Pracovní činnosti

 • péče o záhonky

Hudební výchova

 •  nácvik na Zahradní slavnost - píseň Dva roky prázdnin

Tělesná výchova

 •  plavání (st- v  7.00 na nádraží)

18. 6. - 22. 6. 2018

 • prosím o navrácení půjčených krojů, věnečků, čelenek a šátků
 • vyzvednout školní fotografie (kdo tak ještě neučinil)

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15 - 20 min)!
 • slovní druhy
 • opakování - y/i, je/ě, ú/ů
 • čítanka: H. Štáchová - Pro zasmání s Hurvínkem, R. Malý - Prázdniny
 • mimoč. četba - kniha dle vlastního výběru
 • písanka: odb. text o papoušcích, ptácích a zvířatech, jak poznávat ptáky...

Matematika

 • opakování násobilky 1, 2, 3, 4, 5, 10
 • matematické výukové programy
 • úvod do dělení 4, 5
 • úlohy na o x více, méně, x krát více a méně
 • opakování +, -do 100

Anglický jazyk

 •  Hi, holidays - I like, I ride a bike, Be careful!
 • songs and rhymes

Prvouka

 • poznávání rostlin a živočichů
 • vycházka - letní příroda

Výtvarná výchova

 • nebude (plavecký kurz)

Pracovní činnosti

 • péče o záhonky

Hudební výchova

 •  lidové a umělé písně
 • intonační a dechová cvičení
 • píseň Dva roky prázdnin

Tělesná výchova

 •  plavání (st- v  7.00 na nádraží, út + pá- v 7.50 ve škole)

11. 6. - 15. 6. 2018

15. 6. - poslední datum pro úhradu zálohy na výtvarné potřeby a pracovní sešity

Český jazyk

 • škola v přírodě

Matematika

 • škola v přírodě

Anglický jazyk

 •  škola v přírodě

Prvouka

 • škola v přírodě

Výtvarná výchova

 • škola v přírodě

Pracovní činnosti

 • škola v přírodě

Hudební výchova

 •  škola v přírodě

Tělesná výchova

 •  škola v přírodě                                                                                                  

4. 6. - 8. 6. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15 - 20 min)!
 • slovní druhy
 • opakování - y/i, je/ě, ú/ů
 • čítanka: E. Beranová, J. Rychetská, P. Dolejší - Konec školního roku, M. Kratochvíl - Tráva
 • mimoč. četba - kniha dle vlastního výběru
 • písanka: slovní rébusy, přepis hádanky, slova opačného významu, měsíce

Matematika

 • opakování násobilky 1, 2, 3, 4, 5, 10
 • matematické výukové programy
 • úvod do dělení 2, 3
 • jednoduché geometrické úlohy
 • obrázky jedním tahem
 • opakování +, -do 100

Anglický jazyk

 •  My farm - používání zájmen, What is this? How many animals have you got? I like, I don´t like...
 • Rhymes and songs

Prvouka

 • poznávání rostlin a živočichů
 • vycházka - letní příroda

Výtvarná výchova

 • nebude (plavecký kurz)

Pracovní činnosti

 • péče o záhonky

Hudební výchova

 •  kánon, předehra, mezihra, dohra
 • lidové a umělé písně

Tělesná výchova

 •  plavání (st- v  7.00 na nádraží, pá- v 7.50 ve škole)

28. 5. - 1. 6. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15 - 20 min)!
 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • čítanka: V. Fischer - Přemýšlejte - uhodnete, E. Petiška - Dopis od babičky
 • mimoč. četba: E. Kastner - Luisa a Lotka
 • písanka: druhy obilí, zemědělské plodiny, báseň

Matematika

 • začínáme s násobilkou: násobíme 2, 5, 10, 1
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy
 • úvod do dělení 1, 10

Anglický jazyk

 •  hodina odpadá - státní svátek

Prvouka

 • hospodářská zvířata
 • domácí mazlíčci
 • poznávání rostlin a živočichů

Výtvarná výchova

 • soutěž: exteriér hradu - naši patroni

Pracovní činnosti

 • soutěž: exteriér hradu - naši patroni

Hudební výchova

 •  písničky Zdeňka Svěráka

Tělesná výchova

 •  běžecká abeceda
 • vybíjená

21. - 25. 5. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15 - 20 min)!
 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • čítanka: A. Jiráček - Červen, J. Ptáčková - Prázdninová
 • mimoč. četba: E. Kastner - Luisa a Lotka
 • písanka: zelenina (opis i přepis), přepis hádanek

Matematika

 • začínáme s násobilkou: násobíme 2, 5, 10, 1
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  hodina odpadá - státní svátek

Prvouka

 • hospodářská zvířata
 • domácí mazlíčci
 • poznávání rostlin a živočichů

Výtvarná výchova

 • soutěž: interiér hradu - naši patroni

Pracovní činnosti

 • soutěž: exteriér hradu - naši patroni

Hudební výchova

 •  písničky Zdeňka Svěráka

Tělesná výchova

 •  běžecká abeceda
 • vybíjená

14. - 18. 5. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15 - 20 min)!
 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • čítanka: V. Jiránek, J. Pacovský, J. Šebánek- Bob a Bobek zahradničí, B. Šimková - Barevný rok
 • mimoč. četba: E. Kastner - Luisa a Lotka
 • písanka: hádanky ze školní třídy, opis druhů zeleniny

Matematika

 • začínáme s násobilkou: násobíme 2, 5, 10, 1
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  hodina odpadá - státní svátek

Prvouka

 • hospodářská zvířata
 • domácí mazlíčci
 • poznávání rostlin a živočichů

Výtvarná výchova

 • batikovaný šátek

Pracovní činnosti

 • práce na pozemku

Hudební výchova

 •  písničky Zdeňka Svěráka

Tělesná výchova

 •  běžecká abeceda
 • vybíjená

2. - 4. 5. + 9. - 11. 5. 2018

4. 5. vybraní zájemci (kluci +Anička) pojedou s paní ředitelkou do Berouna na fotbalový zápas

McDonald's Cup

a zbylí žáci a žákyně mají možnost v pátek nacvičovat taneční vystoupení se šátky na letošní Máje (Modlitba za vodu) ve škole. Všem sportovcům přejeme hodně zdaru!

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15 - 20 min)!
 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • čítanka: I. Blatný - Svátek Matek, D. Lhotová - Maminka odjíždí
 • mimoč. četba: E. Kastner - Luisa a Lotka
 • písanka: pořadí slov ve větě, přepis básně, vlastnosti...

Matematika

 • začínáme s násobilkou: násobíme 2, 5, 10, 1
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  hodina odpadá - státní svátek

Prvouka

 • hospodářská zvířata
 • domácí mazlíčci
 • poznávání rostlin a živočichů

Výtvarná výchova

 • soutěž: interiér hradu - naši patroni

Pracovní činnosti

 • soutěž: exteriér hradu - naši patroni

Hudební výchova

 •  písničky Zdeňka Svěráka

Tělesná výchova

 •  běžecká abeceda
 • vybíjená

23. - 27. 4. 2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně nahlas číst (15- 20 min)!
 • slabiky dě, tě, ně
 • porozumění čtenému textu
 • čítanka:
 • písanka: rébusy, mám rád..., opiš a dokonči věty

Matematika

 • úvod do násobilky: násobíme 2 a 5
 • soutěže, skupinové práce
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  Welcome to a paty, meet my friends
 • rhymes, songs ang games

Prvouka

 • hospodářská zvířata- práce ve dvojicích
 • poznávání rostlin a živočichů

Výtvarná výchova

 • malujeme a povídáme si o tom, na co se těšíme (škola v přírodě, prázdniny)

Pracovní činnosti

 • soutěž: naši světci - vitráže

Hudební výchova

 •  jaro-lidové písně
 • Červená Karkulka

Tělesná výchova

 •  Průpravná cvičení ke skoku přes kozu
 • skok přes kozu

16. - 20. 4.  2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně doma  číst (15-20 min)
 • slovní druhy
 • slabiky dě, tě, ně
 • divadelní představení  Čert a Káča - Divadlo U Hasičů 
 • stavba těla zvířat, přepis textu o přírodě, druhy hmyzu - opis

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
 • matematické výukové programy
 • matematické hry

Anglický jazyk

 •  What do you like? My hobby....
 • reakce na otázku, popis věcí
 • rhymes and songs
 • game Robot

Prvouka

 • učivo o jaru - opakování
 • jarní vycházka
 • ekologie (program: Naše planeta, náš domov v Králově Dvoře)

Výtvarná výchova

 • "Tapetový šnek" - koláž: vytrhávání, lepení, pozadí vodovkou, tráva z barevného papíru

Pracovní činnosti

 • "Tapetový šnek"  - dokončení

Hudební výchova

  Tělesná výchova
 • divadelní představení s prvky opery
 • zpívání s předškoláky - Červená Karkulka
 •  
 •  skok do dálky, průpravná cvičení

9. - 13. 4.  2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně číst (15-20 min)!
 • spodoba znělosti
 • slovní druhy

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
 • matematické výukové programy
 • logické úlohy

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • stromy a keře na jaře
 • jarní vycházka

Výtvarná výchova

 • "Město v noci" - práce s křídami na černém papíře, podlepení barevným papírem

Pracovní činnosti

 • výzdoba třídy a chodby

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 •  běžecká abeceda
 • skok do dálky
 • hod na koš

2. - 6. 4.  2018

Český jazyk

 • Děti musejí denně číst (15- 20 min)!
 • spodoba znělosti
 • opakování: i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, u-ú-ů

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 100  (s přechodem přes 10)
 • slovní úlohy
 • číselné řetězce

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • květiny na jaře
 • sázení a setí rostlin

Výtvarná výchova

 •  "Jarní květina" - vlepená s barevným papírem na čtvrtku , rozstřiženou na třetiny

Pracovní činnosti

 • nové jmenovky pro boxy k uložení sešitů

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 •  hod na koš
 • míčové hry
 • chytání a házení-nácvik

26. 3. - 30. 3. 2018

Na jarní dílny si děti přinesou: nůžky, lepidlo, vyfouknutá vajíčka, látkové stužky, ubrousky s velikonočními motivy...

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • spodoba znělosti - párové souhlásky 

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 10
 • Matematický klokan- Cvrček

Anglický jazyk

 •  My hobby - I play, I like ....
 • songs I´m a little rabbit, Three little..., rhymes
 • What is this? It´s in the pencil case, it´s blue...

Prvouka

 • jaro jako jedno z ročních období
 • příroda na jaře

Výtvarná výchova

 • výroba svíček ve "svíčkárně", vysazení obilí => osení

Pracovní činnosti

 •  výroba svíček ve "svíčkárně", vysazení obilí => osení

Hudební výchova

 •  jarní písně a říkadla

Tělesná výchova

 •  posilovací cvičení
 • štafetové hry
 

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • spodoba znělosti - párové souhlásky 
 • E. Kastner - Luisa a Lotka
 •  

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 10
 • slovní úlohy

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 • Jaro - příroda se probouzí, jarní zvyky, přílet stěhovavých ptáků, rostliny na jaře

Výtvarná výchova

 • jarní dílny - výroba závěsů, jarní výzdoby do tříd, kraslic v osení, pečení a zdobení lineckého cukroví

Pracovní činnosti

 •  jarní dílny

Hudební výchova

 •  

Tělesná výchova

 •  

19. 3. - 23. 3. 2018

Poprosím vás o květináček (případně mističku či kelímek), do kterého zasejeme osení + zeminu+ obilí (řeřichu). Vyfoukněte, prosím, dětem 3 - 5 vajec (stačí o víkendu). Obaly od vajec také dokážeme využít pro naše tvoření. Děkujeme! 

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • spodoba znělosti - párové souhlásky 
 • E. Kastner  - Luisa a Lotka
 • Jak sluníčko vymyslelo kytičkové říkadlo

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 10
 • Matematický klokan- Cvrček

Anglický jazyk

 •  My hobby - I play, I like ....
 • songs Where is Thumbkin?, Head and shoulders
 • rhymes Butterfly, Friends

Prvouka

 • Příroda na jaře 

Výtvarná výchova

 • výroba svíček ve "svíčkárně", vysazení obilí => osení

Pracovní činnosti

 •  výroba svíček ve "svíčkárně", vysazení obilí => osení

Hudební výchova

 •  Písně a básně na vynášení Morany

Tělesná výchova

 

5. 3. - 9. 3. 2018

Pokud bude sníh: boby (nebo lžíce na sníh) + zateplené oblečení s sebou!

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • spodoba znělosti - párové souhlásky 
 • E. Kastner - Luisa a Lotka
 • Princezna Jablůňka, jarní říkanky
 • Písanka- dětské slabiky a Paci, paci, pacičky...

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem 10
 • Slovní úlohy jednodušší i složitější
 • Logické úlohy 

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  

Výtvarná výchova

 •  

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 

26. 2. - 2. 3. 2018

Pokud na to někdo zapomněl, prosím, přinést do školy opakovací sešity z nakladatelství Pierot (pokud o ně nemáte zájem) nebo peníze (jeden sešit á 75,-). Zároveň oznamuji poslední možnost k zakoupení odznáčku Sidus á 25:

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • spodoba znělosti - párové souhlásky (B/P)
 • mimočítanková četba: Luisa a Lotka
 • sloh - vyprávění podle obrázkové osnovy
 • verš, rým, sloka
 • písanka 2.díl do str.4

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem 10
 • Slovní úlohy jednodušší i složitější
 • Logické úlohy 

Anglický jazyk

 •  Family song
 • Story

Prvouka

 •  Moji příbuzní

Výtvarná výchova

 •  Stromy - koláž

Pracovní činnosti

 •  Stromy - koláž (dokončení)

Hudební výchova

 •  Písničky o zvířatech (Z. Svěrák, J. Nohavica)

Tělesná výchova

 • Rozcvička, soutěživé hry
 • Gymnastická cvičení - švédská bedna
 • Průpravná cvičení ke skoku do dálky
 • Posilovací cvičení
 • Relaxační cvičení

19. 2. - 23. 2. 2018

Ve čtvrtek 22.2. proběhne v  MŠ karneval. Bude trvat přibližně 2 hodiny, ostatní hodiny se děti učí. Karneval bude v rámci TV. T. Mac.  

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • mimočítanková četba: Luisa a Lotka
 • doplňovací cvičení, kontrola pomocí kartiček
 • Spodoba znělosti - párové souhlásky - b/p
 • 2.díl prac. sešitu

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem 10
 • Slovní úlohy jednodušší i složitější
 • Logické úlohy 
 • Geometrie - tělesa

Anglický jazyk

 •  My family - Family song
 • Food
 • Kimś game

Prvouka

 •  Exotické ovoce a zelenina

Výtvarná výchova

 

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Pohádkové písničky

Tělesná výchova

 •  Karneval v MŠ

12. 2. - 16. 2. 2018

 

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • mimočítanková četba: Luisa a Lotka
 • doplňovací cvičení, kontrola pomocí kartiček

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem 10
 • Slovní úlohy jednodušší i složitější
 • Logické úlohy 
 • Geometrie - 

Anglický jazyk

 •  My family - This is my family, this is....
 • song Family dance
 • přídavná jména, tvoření vět s nimi

Prvouka

 •  Rodina - u nás doma

Výtvarná výchova

 

Pracovní činnosti

 •  

Hudební výchova

 •  Opakování masopustních píseň a říkadel
 • rytmické hry
 • poslech a reakce na něj

Tělesná výchova

 •  3. dvojlekce bruslení

5.2. - 9. 2. 2018

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • doplňovací cvičení
 • zdůvodňování pomocí kartiček
 • mimočítanková četba: Luisa a Lotka

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes základ
 • Slovní úlohy se složitějším zadáním
 • Logické úlohy 
 • Geometrie - rýsování přímek, úseček

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  Roční období, měsíce, týdny, dny

Výtvarná výchova

 •   Výzdoba školního vestibulu - větev s květy (obtiskování dna PET láhví)

Pracovní činnosti

 •  Dokončování projektu o ročních obdobích, výroba pomůcek k výuce

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 •  2. dvojlekce bruslení

29. 1. - 2. 2. 2018

2. 2. = pololetní prázdniny

Český jazyk

 • Děti čtou denně 15 - 20 min z knihy dle vlastního výběru
 • psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • diktát
 • doplňovací cvičení

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes základ
 • Slovní úlohy se složitějším zadáním
 • Logické úlohy 
 • Stavby z kostek

Anglický jazyk

 •  Pokyny a reakce na ně
 • My School
 • nácvik správné výslovnosti
 • poslech - Budulínek

Prvouka

 • Hygiena - tělo i zuby
 • projekt "Veselé zoubky"

Výtvarná výchova

 • Výzdoba oken třídy

Pracovní činnosti

 •  Výzdoba oken třídy

Hudební výchova

 •  rytmická a dechová cvičení
 • opakování písní
 • poslech a reakce na něj
 • píseň Grónská písnička

Tělesná výchova

 •  1. dvojlekce bruslení

22. 1. - 26. 1. 2018

Domácí úkoly z Čj a M zadává p. řed. Macourková, z Aj paní uč. Šusterová.  Prosíme rodiče o kopii kartičky zdravotní pojišťovny (bruslení!). Děkujeme.

Český jazyk

 • Psaní i,í a y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Každý den číst svou vybranou knihu (alespoň 10 minut nahlas)
 • Písanka:
 • pololetní písemná práce: i/y a í/ý po měkkých/ tvrdých souhl., slova souznačná a protikladná, psaní u-ů-ú, dlouhé a krátké samohlásky, druhy vět, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy na pamětné + a - do 100
 • pololetní písemná práce: porovnávání, sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100, slovní úlohy na + a - do 100

Anglický jazyk

 •  popis věcí kolem sebe, reakce na otázky: What is this? What colour is this?
 • reakce na pokyny a jejich zadávání - come here, sit down, walk, run, jump...
 • songs Happy, Jack and Jill, Three little monkeys, It´s time to...

Prvouka

 • Lidské tělo - projekt

Výtvarná výchova

 
 • Tradice a zvyky- Tři králové, Hromnice

Pracovní činnosti

 •  Hasiči - výkres na soutěž

Hudební výchova

 •  Lidové a umělé písně
 • Dechová a hlasová cvičení, rytmické hry - takt 2/4, 3/4, 4/4
 • Zápis not a jejich délky
 • Poslech

Tělesná výchova

 •  Soutěživé hry
 • Rozcvička
 • Cvičení na žíněnkách + kruhový trénink

15. 1. - 19. 1. 2018

Pomáhejte, prosím, dětem s přípravou na výuku, kontrolou aktovky, penálu, sešitů. Dohlédněte na včasné příchody dětí do školy (7.50 ráno ve třídě). Výskyt vší ve škole, zkontrolujte svým dětem hlavu. Děkujeme!

Český jazyk

 • Psaní i,í a y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Umět vyjmenovat měkké a tvrdé souhlásky i slabiky
 • Každý den číst svou vybranou knihu (alespoň 10 minut nahlas)
 • Písanka: Písmeno P a slova s ním

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku
 • slovní úlohy na pamětné + a - do 100

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • Hodiny

Výtvarná výchova

 
 • Ilustrace k příběhu

Pracovní činnosti

 
 • Sovičky - stříhání, kreslení

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 • Honičky, rozcvička
 • Posilovací cvičení
 • Hra "chyť a utíkej"

8.1.-12.1.2018

Prosím o podpis třídních schůzek v ŽK.

Český jazyk

 • Psaní i,í a y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Umět vyjmenovat měkké a tvrdé souhlásky i slabiky
 • Každý den číst svou vybranou knihu (alespoň 10 minut nahlas)
 • Písanka H,h,K,k - chválím všechny žáky za úhledně vedenou písanku

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • Měsíce, dny, hodiny

Výtvarná výchova

 
 • Zimní sporty - "sportující sněhuláci"

Pracovní činnosti

 
 • 3D obrázek - "Strašidelný dům"

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 
 • honičky, rozcvička, jógová cvičení pro děti (sestava "Pozdrav slunci")
 • fotbal
 • cvičení s obručemi
 • štafetové hry

3.- 5. 1. 2018- co procvičovat doma s dětmi- úkoly:

Český jazyk

 •  do sešitu doma U 49/6b, 7a- nechat podepsat rodiči

Matematika

 • PS- za DÚ str. 12- podpis rodičů

Anglický jazyk

 

Prvouka

 • mít hotovo vše do str. 21 včetně

 

6. 11. - 10. 11. 2017

Český jazyk

 • Slova protikladná
 • Sloh - pravidla slušného chování
 • LV Bajky

Matematika

 • Počítání v oboru přes 10
 • G. Přímka a úsečka
 • Tvoření sl. úloh 

Anglický jazyk

 •  

Prvouka

 •  Příbuzenské vztahy

Výtvarná výchova

 •  Sv. Martin malba

Pracovní činnosti

 •  Odpadlo z důvodu d.představení

Hudební výchova

 

Tělesná výchova

 • Rozcvička