O škole

Charakteristika základní školy

Základní škola Zadní Třebaň je součástí „Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun“, zřízené obcí Zadní Třebaň. Součástmi této vzdělávací instituce je kromě ZŠ a MŠ také školní družina a školní jídelna s kuchyní.

Škola je dvojtřídní se čtyřmi prvními postupnými ročníky prvního stupně ZŠ s kapacitou 50 žáků. Kapacita školní družiny o jednom oddělení je 25 žáků. Nachází se v malebné obci (pod 1000 obyvatel) na řece Berounce, 25 km jihozápadně od Prahy – v její rekreační oblasti.

Budova byla vybudována v roce 1976 a kromě MŠ v přízemí má dvě učebny a jednu odbornou počítačovou pracovnu, místnost a kancelář pro školní družinu, ředitelnu, sborovnu a hygienické zázemí v souladu s normami. K pohybovým aktivitám využíváme školní dvůr, zahradu a přilehlé obecní hřiště. Tělesnou výchovu vyučujeme na fotbalovém hřišti a v obecním Společenském domě, kde je sál s nezbytným tělovýchovným vybavením. Správný pitný režim je trvale zajištěn čerstvým nápojem.

Školu navštěvují především žáci ze Zadní Třebaně, ale i z Hlásné Třebaně za řekou, případně z jiných okolních obcí, když k tomu mají důvod (individuální přístup, kvalitní příprava na 2. stupeň ZŠ a do víceletých gymnázií apod.)

Osvědčila se úzká spolupráce s velice vstřícným zřizovatelem, rodiči a Domečkem Hořovice.

Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň.