Výskyt vší ve škole

Publikováno:

Prosíme o důkladnou kontrolu hlavy Vašich dětí…

Dne 20. 2. 20 opět nahlášen výskyt vší. Znovu prosíme o důsledné kontrolování hlav Vašich dětí. Děkujeme.

Pokud má Vaše dítě  vši, vrací se do školy důkladně odvšivené (zbavené  vší i hnid).

Dle instrukcí MŠMT v případě výskytu pedikulózy ve škole je naprosto nezbytná spolupráce
s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat,
aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy
jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv
školy a jejích pedagogických pracovníků.
Dle § 22 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou zákonní zástupci dětí
a nezletilých žáků povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích dítěte nebo žáka, z čehož vyplývá, že jsou povinni informovat i o výskytu
vší u svého dítěte. Pokud zákonný zástupce žáka v této věci se školou nespolupracuje, může
jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání otázek týkajících se pobytu žáka
ve školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce povinen dle § 22 odst. 3 písm. b) výše
uvedeného zákona, vyhovět.

Dále je nutné konstatovat, že dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je v rámci tzv.
rodičovské odpovědnosti, která zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě,
zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně
dítěte, povinností rodičů zbavit dítě vší. Výjimečně může tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv
však škola a její pedagogičtí pracovníci. Po zjištění, že dítě je infikováno, mají rodiče povinnost
onemocnění neprodleně léčit, tzn. zbavit dítě vší aplikací k tomu účelu určeného a povoleného
léčivého přípravku. Současně je důležité cestou mechanického vyčesávání odstranit i hnidy
a aplikaci insekticidního prostředku opakovat v dalším termínu (dle návodu výrobce prostředku).
Důležité je, aby odvšivování bylo koordinováno tak, aby k němu došlo najednou u celého kolektivu.
Pokud dochází ke zbavování vší u dětí v různých termínech nebo není prováděno odvšivování celé
rodiny najednou, dochází k dalšímu přenosu od dětí, u nichž nebylo odvšivení provedeno vůbec
nebo v jiném termínu a výskyt vší se neustále v kolektivu opakuje. Důležité je také to, aby byly
při opakované dezinsekci používány jiné přípravky, aby nevznikla rezistence vší na jeden přípravek.
V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění
školského zařízení, má škola  právo  informovat příslušný orgán sociální
péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty
fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.
Pro zvládnutí pedikulózy ve škole je nutná vzájemná informovanost a spolupráce s rodiči dětí.
Škola může po rodičích požadovat podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu
dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé bez infekčního
onemocnění.

Vši – KHS

 

Vyjádření KHS