Provozní řád školní jídelny při ZŠ a MŠ v Zadní Třebani

 • Strava ve školní jídelně ( ŠJ ) je připravována ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb. o školním stravování v aktuálním znění. Zaměstnanci jídelny a strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování.
 • ŠJ poskytuje stravu pouze dětem, které se účastní činnosti v MŠ a žákům, kteří se účastní vyučování. Není-li dítě v MŠ přítomno, nemá nárok na stravu (odchází-li dítě po obědě, odpolední svačinu nemůže dostat s sebou!)
 • Strava ve ŠJ se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí ŠJ tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.
 • Doba výdeje obědů:
  mateřská škola: 12.00 – 12.15 hod
  nástupy žáků ZŠ: 11.45 a 12.40 hod.

Základní škola

 • Všichni strávníci ŠJ tráví v jídelně pouze dobu nezbytně nutnou ke konzumaci stravy.
 • V době stravování žáků je v jídelně pedagogický dozor.
 • Pracovnice ŠJ rozlévá žákům polévku z nádoby k tomu určené. Dbá na to, aby nedošlo k opaření strávníků. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou k určenému místu talíř od polévky a upotřebený příbor. Příbory se opatrně ukládají do určené nádoby.
 • Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, nestrkají se a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten a jiných prostor školy, vše snědí ve ŠJ.
 • Použité nádobí odkládají žáci na stolek, který je k tomu určen.
 • Pokyny pro žáky stravující se ve školní jídelně:
  • Žáci používají nový vchod do ŠJ.
  • Do jídelny mohou vstupovat pouze s pedagogickým dozorem.
  • Jídlem neplýtvají. Použité nádobí odnášejí na určené místo.
  • Dodržují pravidla správného stolování a slušného chování.
  • Nevstupují do jídelny se žvýkačkou!
  • V případě rozlití nápoje, nebo rozsypání oběda, je žák povinen nepořádek po sobě uklidit tak, aby nemohlo dojít k úrazu.
  • Na úklid dohlíží pedagogický dozor spolu s vedoucí ŠJ.
  • Není dovoleno vycházet z jídelny s jakýmkoliv jídlem.
 • Stravné je možno hradit v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí. Dále je možno platit převodem na účet školy- č.ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce). Stravné se hradí zálohově.
  • dopolední svačina + oběd: 650,- Kč,
  • pouze oběd: 500,-Kč za měsíc.

Mateřská škola

 • Děti se stravují v prostorách mateřské školy pod dozorem svých učitelek a asistentky pedagoga.
 • Polévku nalévá vedoucí ŠJ z nádoby k tomu určené přímo na stole.
 • Děti si podle svých možností a věku jídlo přinášejí samy a použité nádobí odkládají na místo k tomu určené.
 • Děti se učí jíst příborem podle svých možností.
 • Jídlo je podle individuální potřeby připraveno v kuchyni.
 • Přídavky si děti také donášejí dle svých možností samy, zejména mladším dětem pomáhá paní školnice.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 • Moučníky apod. si děti neodnášejí do šaten a jiných prostor školky.
 • Stravné je možno hradit v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí. Dále je možno platit převodem na účet školy- č. ú. : 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce). Stravné se hradí zálohově.
  dopolední svačina + oběd: 600,-Kč,
  svačina + oběd + svačina: 750,- Kč,
  pouze svačina: 160,- Kč za měsíc.
  Děti se přihlašují k odběru jídla ráno do 8.15 písemně na tiskopis k tomu určený umístěný v prostorách šatny MŠ, telefonicky na číslo 773 908 512, nebo elektronicky: jidelna.treban@seznam.cz nebo sevcikova@skola-zadnitreban.cz. 
  Odhlášení nebo změnu docházky je možné provést stejnými způsoby také do 7. 45 hod.
  Během dne již nelze typ stravného dětí měnit (jedná se o celodenní či polodenní stravování).

 

 • Zúčtování těchto záloh provádíme 2x ročně- na konci června a prosince. Přesné datum je vždy předem oznámeno na vývěsce u vchodových dveří do budovy školy, na nástěnce v šatně MŠ a na dveřích při vstupu do kanceláře ŠJ.
 • Obědy a svačiny musejí být zaplaceny včas dle pokynů vedoucí ŠJ.
  Žákovi, který je nebude mít zaplaceno v den následující po termínu placení, nebude vydán oběd.
 • Obědy se odhlašují předem, nebo týž den nejpozději do 7.45 hodin:
  1) sms-kou na tel. č. 773 908 512,
  2) e-mailem: jidelna.treban@seznam.cz.
  Zpětně odhlásit obědy nelze!
 • Finanční norma na osobu a den je stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č.107/2005 takto:
žáci 1. – 5.ročník ZŠ sv.+ oběd: 37,00 Kč pouze oběd/svačina 25,00/12,00 Kč
dospělý: 33,00 Kč    
děti z MŠ –  do 6 let – polodenní: 33,00 Kč  7 a více let: 35, 00 Kč
děti z MŠ – do 6 let – celodenní: 41,00 Kč  7 a více let: 44, 00 Kč

MŠ: 

 • a) 3 – 6 let
  přesnídávka: 9,00/oběd: 24,00/svačina: 8, 00
 • b) 7 a více let
  přesnídávka: 10, 00/oběd: 25,00/svačina: 9, 00

ZŠ:
7-10 let
přesnídávka: 12, 00 Kč/oběd: 25, 00

 

Dospělí strávníci:
oběd: 33,00 Kč

 

 • Dle závažnosti porušování tohoto řádu lze uplatnit následující opatření:
  • odchod žáka na konec fronty
  • zápis do žákovské knížky
  • vyloučení ze školního stravování

 

V Zadní Třebani 1. 9. 2019