MŠ – Informace k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

Publikováno:

Informace k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/ 2022

Zápis bude probíhat v období od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, společně s prostou kopií rodného listu a potvrzení dětského praktického lékaře o očkování, je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (3uymatv);
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!);
  3. poštou (Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň);
  4. osobním podáním v budově ZŠ a MŠ dne 12. 5. 2021 od 10:00 hod. do 16:30 hod.

Pokud zákonný zástupce podá žádost pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Náležitosti žádosti

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2021-2022 (.pdf)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení potvrzení dětského praktického lékaře o očkování

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. splnění povinnosti podrobit se stanoveným povinným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Je třeba doložit potvrzením od praktického dětského lékaře. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí

Podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ředitelka školy, a to na základě těchto kritérií:

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání v mateřské škole je povinné, s trvalým pobytem v Zadní Třebani.
  2. Dále se přijímají děti s trvalým pobytem v Zadní Třebani dle věku (upřednostnění staršího dítěte, přičemž dítě musí splňovat podmínku, že k 1. 9. 2021 dovrší minimálně 2 let věku).
  3. Poté se přijímají děti s trvalým pobytem mimo Zadní Třebaň dle věku (upřednostnění staršího dítěte, přičemž dítě musí splňovat podmínku, že k 1. 9. 2021 dovrší minimálně 2 let věku).

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může po zákonných zástup-cích vyžádat jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly k 31. 8. 2021 5 let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Zadní Třebani dne 10. 3. 2021

Mgr. Tereza Macourková, školy ředitelka školy
Bc. Klára Pešková, DiS., vedoucí učitelka mateřské