Platby

Úplata za stravné

Stravné je možné hradit v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí. Dále je možno platit převodem na účet školy (115-3161660257/0100), vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce.

Stravné se hradí zálohově: 

    • dopolední svačina + oběd: 600,- Kč,
    • dopolední svačina + oběd + odpolední svačina: 750,- Kč.

Variabilní symboly pro platbu stravného začínají TROJKOU (3)! Má-li tedy Vaše dítě přidělený např. kód 27, variabilní symbol pro platbu stravného bude 327.

Úplata za vzdělávání a školské služby (školné)

Úplata za vzdělávání a školské služby v Mateřské škole Zadní Třebaň činí 500,- Kč za měsíc.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Platba je splatná do každého druhého dne v daném měsíci v hotovosti nebo převodem na účet školy (51-4867500217/0100).

Variabilní symboly pro platbu školného začínají JEDNIČKOU (1)! Má-li tedy Vaše dítě přidělený např. kód 27, variabilní symbol pro platbu  bude 127.