ZŠ – Informace k zápisu dítěte k povinné školní docházce

Publikováno:

Informace k zápisu dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2020/ 2021

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.

V tuto chvíli počítáme s tím, že zápis proběhne za osobní přítomnosti dítěte. V případě nepříznivé situace (nařízení Vlády ČR upravující přítomnost třetích osob v budově školy) budou aktuální informace uvedeny na webových stránkách školy. I z tohoto důvodu prosíme žadatele o dřívější doručení Žádosti o přijetí, abychom Vás mohli adresně kontaktovat o plánovaných změnách.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

Termín konání Čas
20. 4. 2021 13:30 – 17:00

 

Průběh správního řízení
1.

Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci (číslo bude přiděleno a odesláno po přijetí žádosti na uvedený email, či SMS zprávou).

2.

Zákonným zástupcům je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k povinné školní docházce v souladu s §36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Této možnosti mohou zákonní zástupci využít dne 27. 4. 2021, a to výhradně po telefonické domluvě.

3.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce pod registračními čísly proběhne dne 6. 5. 2020 na vývěsní tabuli vedle vstupu do budovy ZŠ a MŠ Zadní Třebaň a na webových stránkách školy.

 

Formuláře

Žádost o plnění povinné školní docházky (.pdf)

– ke stažení také v sekci Dokumenty

Žádost o odklad povinné školní docházky(.pdf)

Náležitosti žádosti
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
1.

jméno a příjmení žadatele (dítěte)

2.

datum narození

3.

místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu

4.

označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

5.

podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
1.

jméno a příjmení tohoto zástupce

2.

místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie dokladu bude přílohou žádosti).

 

Organizace zápisu
1.

k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určeném dni v době od 13:30 do 17:00 hod. po telefonické domluvě na konkrétní čas

2.

zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

3.

dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

4.

zápis je rozdělen na formální část a motivační část

5.

u zápisu je přítomno vedení školy a školní speciální pedagožka (možná konzultace)

 

Formální část zápisu
1.

Zákonný zástupce dítěte nejpozději v den zápisu podá Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.

2.

Při zápisu zákonný zástupce předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

3

Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte.

4.

Zákonný zástupce dítěte vyplní Informovaný souhlas (.pdf) a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku(.pdf) – oba formuláře ke stažení na webových stránkách školy (případně budou k dispozici na místě).

Motivační část zápisu
1.

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu.

2.

Motivační část má za úkol motivovat dítě pro školní docházku a orientačně posoudit jeho školní zralost. To vše hravou formou.

 

Kritéria pro přijímání žáků
1.

Přednostně jsou k plnění povinné školní docházky přijímány děti s trvalým pobytem v Zadní Třebani.

2.

Dále jsou přijímány děti, které nemají místo trvalého pobytu v Zadní Třebani, pokud počet dětí nepřekročí kapacitu základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jejich přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

Vyhodnocení přijetí
1.

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato 15 dětí, které splní kritéria přijetí.

2.

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději do 6. 5. 2021 na webových stránkách školy a úřední desce školy.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte
1.

Vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení tj. do 20. 5. 2021.

2.

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

3.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

4.

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy.

 

Odklad povinné školní docházky
1.

Zákonný zástupce dítěte požádá (písemná žádost) o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

2.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

3.

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

  • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • Odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud zákonný zástupce nedoloží výše uvedené dokumenty v den zápisu, bude vyzván, aby tyto doložili nejpozději do 30. 4. 2021. Zároveň bude zákonný zástupce poučen o následcích nedodržení uvedené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce tyto dokumenty v uvedené lhůtě, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2022.

Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán řízení zastaví.

4.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

5.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Pro registraci k zápisu do 1. ročníku prosím použijte následující odkaz. Registrovat se budete moci od 10.03.2021 08:00 hod do 20.04.2021 16:30 hod.  Registrace

 

                                                                                                 Mgr. Tereza Macourková

                                                                                                          ředitelka školy