Řád školní družiny

 

Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun

 

VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY
Č.j.:    Spisový / skartační znak                  /2016                    A.1.          A10
Vypracoval: Mgr. Tereza Macourková, ředitelka školy
Schválil: Mgr. Tereza Macourková, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne 19.4.2018
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2018
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádí vychovatelka ŠD.

 

Školní družina (dále jen ŠD) se řídí, mimo jiné, ve své činnosti vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

 
Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti účastníků (dále jen žáci) v době mimo vyučování. Částečně také plní funkci sociální tj. zejména dohled nad žáky. Především je, ale její funkce výchovně vzdělávací. Žáci zde také mohou připravovat na vyučování (za správnost přípravy na vyučování nenese vychovatelka odpovědnost. Tato příprava se koná až po organizované činnosti družiny)

Charakteristika ŠD

Školní družina je tvořena jedním oddělením. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků. Ředitelka stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost a zohlední hygienické a další podmínky. Provoz je zajišťován jednou vychovatelkou.

Činnost ŠD

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy. Je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy (1. – 5. třída). Školní družina vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování i během ředitelského volna v průběhu školního roku. Během ředitelského volna bude ŠD v provozu při minimálním počtu 7 zájemců. O školních prázdninách a hlavních prázdninách se provoz ŠD přerušuje.

Družina může vykonávat činnost pro žáky, nebo žáky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Činnost družiny se uskutečňuje především formami uvedenými v § 2 písm. a), b) a f) vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

1.1       Žáci jsou povinni

 1. a) řádně a včas docházet do školského zařízení, účastnit se všech organizovaných činností.
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. c) plnit pokyny pedagogických (především vychovatelky) a provozních pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 4. d) Chovat se slušně k dospělým a stejně tak i k ostatním žákům školy a účastníkům zájmového vzdělávání
 5. e) oznamovat školskému zařízení údaje podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Jedná se zejména o údaje o žákovi a zákonných zástupcích, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo sociálně znevýhodněn, údaje o zdravotní způsobilosti a o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 6. f) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 7. g) hlásit vychovatelce okamžitě každou nevolnost, úraz, poškození majetku, prostor či vybavení družiny, ztrátu osobní věci
 8. h) nenosit do ŠD vlastní hračky, cennosti, elektroniku aj. zařízení – za poškození či ztrátu nenese škola odpovědnost. Stejně tak nenosit do ŠD předměty, které nesouvisí s výukou a vzděláváním a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 9. ch) chovat se ohleduplně k majetku, prostorám a vybavení ŠD (také k vybavení a prostorám učebny informatiky a dalších učeben či školní zahrady a hřiště, které ŠD využívá); při úmyslném poškození je povinen věc opravit nebo nahradit. Stejně tak musí udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku.
 10. i) chodit vhodně a čistě oblečeni a upraveni, s ohledem na plánované činnosti.
 11. j) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

 

 1. k) bez vědomí vychovatelky neopouštět prostory ŠD. Za žáka, který byl daného dne ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

1.2       Žáci mají právo

 1. účastnit se všech činností a akcí pořádaných vychovatelkou
 2. užívat veškeré prostory a zařízení ŠD, hry, hračky, stavebnice, knihy, potřeby i pomůcky
 3. všestranně rozvíjet svoji osobnost, zdokonalovat se ve svých dovednostech a smysluplně prožívat svůj volný čas
 4. slušně vyjádřit svůj názor a přání, navrhnout činnost – hru, požádat o pomoc, pomoci spolužákovi pokud je to v jeho silách
 5. rozšiřovat své vědomosti a poznatky o světě kolem sebe různými výchovnými a vzdělávacími formami
 6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, dále pak právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti v družině.

1.3       Povinnosti zákonných zástupců

a)omluvit nepřítomnost žáka – dlouhodobá nepřítomnost žáka (delší než 3 týdny), ať omluvená nebo neomluvená, může být důvodem k vyloučení žáka ze ŠD; o vyloučení rozhoduje ředitelka školy.

 1. b) informovat vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu žáka i o změnách odchodů ze ŠD a to písemně (změnou na zápisovém lístku)
 2. c) při odhlášení žáka ze školy odhlásit žáka i písemně ze ŠD
 3. d) jednat v rámci slušnosti s pedagogickými pracovníky ŠD, nezesměšňovat je a fyzicky a slovně na ně neútočit.

Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Rodiče či zákonní zástupci mohou dítě kdykoli písemnou formou odhlásit.

Zákonní zástupci žáka a osoby vyzvedávající děti ze ŠD mohou po domluvě s vychovatelkou vstupovat do prostor školského zařízení. V ostatních případech musí zazvonit a po vizuální a hlasové kontrole budou vychovatelkou puštěni do prostor šatny školy. Nahoru do prostor školy a družiny nesmí chodit.

1.4 Zákonní zástupci mají právo

 1. být informováni o chování svého dítěte
 2. být informováni o akcích ŠD
 3. podávat vychovatelkám konkrétní návrhy a nabízet i osobní pomoc pro zpestření činnosti ŠD
 4. slušně vyjádřit svůj názor či stížnost vychovatelce ŠD

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

Provozní doba školní družiny

Provozní doba školní družiny je od 11:40 do 16:00. Žáka je možné vyzvednout každý všední den po obědě do 13:00. Následně druhé vyzvedávání je od 15:30 do 16:00.

V době mezi 13:00 – 15:30 probíhá organizovaná činnost školní družiny a není možné v tuto chvílí žáka vyzvednout.

V závažných důvodech (např. návštěva lékaře) je možné po předchozí dohodě s vychovatelkou žáka uvolnit i v jiný čas. Tato skutečnost bude oznamována den předem s ohledem na narušení programu žáků.

 

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

 

Den v týdnu První vyzvedávání Druhé vyzvedávání
Pondělí Do 13:00 Od 15:30 do 16:00
Úterý Do 13:00 Od 15:30 do 16:00
Středa Do 13:00 Od 15:30 do 16:00
Čtvrtek Do 13:00 Od 15:30 do 16:00
Pátek Do 13:00 Od 15:30 do 16:00

 

Místa a prostory využívané ŠD

Školní družina, kromě své kmenové třídy, využívá i ostatní učebny školy. V prostorech učeben se řídí jejich řády. Ve škole kromě odborných učeben žáci navštěvují školní jídelnu. Zde se žáci řídí Řádem školní jídelny, se kterým byli seznámeni na začátku školního roku. Dále také využívá školní hřiště a zahradu.

 

Další prostory a místa kam školní družina chodí: tělocvična v zadnotřebaňské sokolovně, hřiště u sokolovny v Zadní Třebani, plac na Ostrově, velmi kvalitně vybavené městské hřiště v Řevnicích, návštěvy blízkého lesa, vycházky do okolí Zadní a Hlásné Třebaně.

 

Občasné akce ŠD: výlety do muzeí, návštěvy solné jeskyně, promítání v kině Beroun aj. výlety za kulturou.

 

Na všech těchto místech se družina řídí také jejich řádem.  

 

ŠD může organizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atd.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích a účast na výše uvedených aktivitách, nejsou vázány na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.   

 

Zajištění bezpečnosti žáků v době zájmových kroužků nepořádaných ŠD.

Ve škole mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky. Pokud žák navštěvuje kroužek, který se koná v době školní družiny, jsou povinni zákonní zástupci žáka tuto skutečnost sdělit vychovatelce. Ta čas, ve který se kroužek koná, eviduje v třídní knize. Vyučující daných kroužků si dítě vyzvedávají z družiny včas a s vědomím vychovatelky. Následně dítě opět do družiny přivádí zpět. V době kroužku za něj vychovatelka neodpovídá.

 

Podmínky přijetí žáka do ŠD

O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Přednostně se přijímají žáci k pravidelné denní docházce a to z 1. – 3. ročníku do naplnění kapacity ŠD. Až poté, co se nenaplní kapacita, se přijímají žáci 4. a 5. ročníku do naplnění kapacity. V případě, že ani v tomto případě nebude oddělení plné, rozhoduje losování, které se koná před zraky ředitelky školy, vychovatelky a pedagogického pracovníka ZŠ. O tomto bude učiněn zápis, který bude k dispozici u ředitelky školy.

Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení. Toto zařazení je možné pouze pokud žák přinese lísteček s žádostí o dočasné umístění do ŠD. Na lístečku bude datum, jméno žáka, v kolik hodin bude odcházet (řídí se časy odchodů ŠD) a zda bude odcházet sám či v doprovodu. Zákonní zástupci se podepíší hůlkově i psace. Telefonická přihláška či SMS nebude brána jako platná žádost o dočasné umístění a nebude jí proto vyhověno! Vychovatelka následně eviduje tyto lístečky a zapíše příchod a odchod žáka do docházkového sešitu.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vychovatelka (je podřízená ředitelce školy), která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Poplatky za ŠD vybírá pokladník školy (pí. Ševčíková).

 

2.2 O přijetí žáka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti družiny podle § 2 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, se rozhoduje na základě písemné přihlášky (dále jen zápisový lístek). Pravidelnou (denní docházkou) výchovně, vzdělávací a zájmovou činností se rozumí účast žáka více než 4x týdně po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je především písemné sdělení zákonných zástupců žáka o údajích žáka (datum narození, jména a kontakty na zákonné zástupce…)zdravotním stavu, rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

 

Zápisový lístek obdrží rodiče od vychovatelky. Po jeho řádném vyplnění jej odevzdají opět vychovatelce ŠD. Údaje na lístku dané jsou pro vychovatelku směrodatné. V případě jakékoliv změny je po dohodě s vychovatelkou možné údaje na zápisovém lístku změnit.

 

Přejí-li si rodiče, aby dítě opustilo družinu v jiné době, než jaká je uvedena v zápisním lístku, písemně o to musí předem požádat na lístečku, který slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkou. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny, jméno žáka, v kolik hodin a s kým (či samo) bude žák odcházet, dále následuje podpis zákonného zástupce (hůlkově i psace). Telefonický, SMS či e-mailový způsob omluvy je neprokazatelný a proto na něj nebude brán zřetel. Dítě předloží písemnou žádost vychovatelce a ta jej propustí.

 

Docházka do školní družiny je pro přihlášené dítě povinná, proto i absence, např. z důvodu nemoci, musí být náležitě omluvena. Pro omlouvání platí pravidla stejná jako pro omlouvání dítěte ze školního vyučování.
Při zápisu do školní družiny je zákonný zástupce prokazatelným způsobem seznámen s vnitřním řádem školní družiny. Stejně tak žák, který se účastní zájmového vzdělávání je při prvním dnu pobytu v družině seznámen s tímto řádem.

 

2.3 Odhlásit žáka ze školní družiny lze kdykoliv. Odhlášku provede zákonný zástupce žáka a to písemnou formou. Tato odhláška obsahuje jméno žáka, datum odhlášení, podpis zákonného zástupce hůlkově i psace.

 

Pokud se žák stěhuje, musí být taktéž odhlášen písemně ze ŠD.

Vyloučení žáka ze ŠD

Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, dlouhodobá svévolná nebo neomluvená absence v docházce (delší než 3 týdny). O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, tam proběhne jednání za účasti ředitelky školy, vychovatelky a zákonného zástupce žáka. O tomto jednání je proveden zápis a poté ředitelka školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení dítěte ze školní družiny. O rozhodnutí jsou rodiče informováni písemně s patřičným zdůvodněním vyloučení.

 

Neplnění stanovené úhrady za školní družinu je závažným porušením vnitřního řádu družiny a na základě toho lze žáka ze zájmového vzdělávání vyloučit.

 

Opakované pozdní vyzvednutí žáka ze ŠD po skončení provozní doby (delší než 30 minut) (sedm krát a více) bude považováno za nedodržení řádu ŠD a žák bude ze ŠD vyloučen.  

Úplata za školní družinu

Řídí se podle § 11 a § 14 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

 

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách. 1. období září až prosinec.

 1. období leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 150 Kč měsíčně. Splátka za 1. období je 600 Kč a platí se nejpozději do 15. října. Splátka za 2. období činí 900 Kč a platí se nejpozději do 15. února.

 

Pokud dítě je přihlášeno do ŠD jeden nebo dva dny v týdnu, je úplata zkrácena na 100 Kč měsíčně. Tj. za 1. období 400 Kč. Za 2. období 600 Kč.  

 

Úplata se platí buď hotově u pokladníka školy (pí. Ševčíkové) nebo bezhotovostně na účet školy. Při placení na účet musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte.

 

V případě nedodržení termínu splátky úplaty je 14 dní po splatnosti uvědomena ředitelka školy (i vychovatelka) o této situaci pí. Ševčíkovou. Na základě toho může být žák ředitelkou školy vyloučen ze ŠD.

 

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze školní družiny

Provozní doba ŠD je od 11:40 do 16:00 hodin.

 Při nevyzvednutí žáka do 16:00 rodiči nebo osobami uvedenými na zápisovém lístku, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na zápisovém lístku do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný:

a) uvědomí vedení školy o nastalé situaci

b) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

c) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu

d) požádá o pomoc Policii ČR (ohlásí kde je žák k vyzvednutí)

 

V případě, že se rodiče podaří kontaktovat, je možné se s nimi telefonicky domluvit na vyslání žáka ze školy samotného. Tuto skutečnost, v tomto výjimečném případě, potvrdí SMS zprávou, která bude odeslána z telefonního čísla uvedeného na zápisním lístečku. Vychovatelka o tomto jednání provede zápis, který bude uložen u ředitelky školy.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. 

 Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se použijí ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 3. celoroční plán činnosti.
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 6. knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

 

Zadní Třebaň, dne 17.4.2018

 

Mgr. Tereza Macourková                                                      Veronika Kořínková, DiS.

ředitelka školy                                                                         vychovatelka školní družiny